برای من

داوود مهابادی به نشانه اعتراض کنفرانس خبری بعد از بازی با ایرانجوان را ترک کرد!

۳۰ آبان ۱۳۹۶


سایت برای من:در پی سوال یک خبرنگار مبنی بر حاشیه های پیش آمده در مورد جادوگری در فوتبال شیراز، داوود مهابادی کنفرانس خبری را ترک کرد.

امروز داوود مهابادی سرمربی با سابقه  برق جدید شیراز پس از بازی مقابل ایرانجوان بوشهر در کنفرانس خبری حاضر شد و بعد از دقایقی کوتاه به نشانه اعتراض کنفرانس خبری را ترک کرد.

خبرنگاری که کنجکاو حواشی جادوگری در فوتبال شیراز شده بود نه تنها جواب خود را نگرفت بلکه باعث دلخوری مهابادی و ترک کنفرانس از سوی وی شد!